Editor in Chief

Abrouki Younes

Abrouki Younes

University Of Mohammed V – Rabat, MOROCCO
Editor CV
Editor E-mail : YOUNESABROUKI@gmail.com

Editorial Board

Xianquan Zhan

Xianquan Zhan

Central South University, CHINA
Editor CV
Editor E-mail : yjzhan2011@gmail.com
Mihail Lucian Birsa

Mihail Lucian Birsa

The University Of Akron, ROMANIA
Editor CV
Editor E-mail : lbirsa@uaic.ro
Rajat Subhra Das

Rajat Subhra Das

University Of Cambridge, UNITED STATES
Editor CV
Editor E-mail : rsd.chem@gmail.com
Yi Lung Mo

Yi Lung Mo

University Of Houston, UNITED STATES
Editor CV
Editor E-mail : ymo@uh.edu
Pervaz Ahmad Ganie

Pervaz Ahmad Ganie

University Of Jammu, INDIA
Editor CV
Editor E-mail : pervazgani11@gmail.com
Pratikkumar Rathod

Pratikkumar Rathod

City University Of New York, UNITED STATES
Editor CV
Editor E-mail : prathod@lagcc.cuny.edu

Ramesh C Gupta

Ramesh C Gupta

Nagaland University, INDIA
Editor CV
Editor E-mail : rameshgupta1954@gmail.com
Caridi Francesco

Caridi Francesco

University Of Messina, ITALY
Editor CV
Editor E-mail : fcaridi@unime.it